avatar
Enri
General Surgery

Gallstone ileus. Enterotomy and stone retrieval.